C038-อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
AR M24,7715
C038
AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
AR M24,7712
C038
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7715
C038
AM22
AR M14,7712
C038
AM11
AR M14,7712
C038
AM11
AR M14,7712
C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7713
C038
AM12
AR M14,7713
C038
AM12
AR M14,7713
C038
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M00 Home Room
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
====== อาจารย์ ======
C038 อ. พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102