C041-อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M17,B127
C041
AM11
AR M17,B127
C041
AM11
AR M17,B127
C041
AM11
 


 


พุธ ED P00,A301
C041
EP33
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
 


 


ศุกร์ AR M17,B127
C041
AM12
AR M17,B127
C041
AM12
AR M17,B127
C041
AM12
 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
 


 ====== รายวิชา =====
AR M17 พล041071 : ฟุตซอล
ED P00 Home Room
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
B127 สนามฟุตซอล
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404