C042-ผศ. อรรณพร สุริโย จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C042
AM11
AR M12,7713
C042
AM11
AR M12,7713
C042
AM11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M12,7713
C042
AM12
AR M12,7713
C042
AM12
AR M12,7713
C042
AM12
 


 


AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
AR M26,7713
C042
AM22
 


พุธ AR M00,7717
C042
AM42
AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
AR M26,7715
C042
AM21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
AR R34,7715
C042,C108
AR31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M26 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M00 Home Room
AR R13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C108 อ. วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301