C043-อ. อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E12,8813
C043
PH11
ED E12,8813
C043
PH11
ED E12,8813
C043
PH11
 


 


อังคาร AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
AR M33,7711
C043
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7711
C043,C110
AM41
 


 


 


 


ED E12,8816
C043
PH12
ED E12,8816
C043
PH12
ED E12,8816
C043
PH12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E12 สศ062004 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
AR M33 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102