C047-อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
SE S38,B123
C047
SS31,SS32
SS41
 


 


อังคาร SE S29,B121
C047
SS22
SE S29,B121
C047
SS22
SE S29,B121
C047
SS22
 


 


SE S29,B121
C047
SS21
SE S29,B121
C047
SS21
SE S29,B121
C047
SS21
 


 


พุธ SE S00,6616
C047
SS41
 


 


 


 


ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
ED P45,B121
C047
EP41,EP44
 


 


พฤหัสบดี SE S28,D302
C047
SS22
SE S28,D302
C047
SS22
SE S28,D302
C047
SS22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S28,D302
C047
SS21
SE S28,D302
C047
SS21
SE S28,D302
C047
SS21
 


 


ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
ED P45,B121
C047
EP42,EP43
 


 ====== รายวิชา =====
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
SE S29 วท081221 : บาสเกตบอล
SE S00 Home Room
ED P45 พล043057 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
SE S28 วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C047 อ. นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
6616 ห้องเรียน
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403