C051-อ. ตติยา   ศิริวรรณ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,8814
C051
SH31
SE H31,8814
C051
SH31
SE H31,8814
C051
SH31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7712
C051
AM11
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P20 ศท012010 : วาทการ
AR M00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202