C053-อ. กุลชาดา ศรีใส จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
 


 


อังคาร SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
SE H44,D301
C053
SH41
 


 


ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
 


 


พุธ SE S00,5515
C053
SH41
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P29 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
SE H44 วท081253 : ลีลาศ
SE S00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204