C058-อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P18,B118
C118,C058
EP11
ED P18,B118
C118,C058
EP11
ED P18,B118
C118,C058
EP11
 


 


อังคาร ED E19,B118
C118,C058
PH11
ED E19,B118
C118,C058
PH11
ED E19,B118
C118,C058
PH11
 


 


SE S17,B118
C118,C058
SS12
SE S17,B118
C118,C058
SS12
SE S17,B118
C118,C058
SS12
 


 


พุธ  


ED E19,B118
C118,C058
PH12
ED E19,B118
C118,C058
PH12
ED E19,B118
C118,C058
PH12
 


ED P18,B118
C118,C058
EP12
ED P18,B118
C118,C058
EP12
ED P18,B118
C118,C058
EP12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S17,B118
C118,C058
SS11
SE S17,B118
C118,C058
SS11
SE S17,B118
C118,C058
SS11
 


 


ศุกร์ AR R28,B118
C058,C118
AR21
AR R28,B118
C058,C118
AR21
AR R28,B118
C058,C118
AR21
 


 


ED P18,B118
C118,C058
EP13
ED P18,B118
C118,C058
EP13
ED P18,B118
C118,C058
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED P18 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E19 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
SE S17 พล031309 : ว่ายน้ำ
AR R28 นก022030 : ว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C058 อ. ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103