C060-อ. ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
AR M25,7716
C060
AM21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
AR M25,7712
C060
AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M25 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C060 อ. ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202