C061-อ. เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H37,B117
C061
SH31
SE H37,B117
C061
SH31
SE H37,B117
C061
SH31
 


 


อังคาร SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
SE H22,6617
C061
SH21
 


 


SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
SE S37,B117
C061
SS32
 


 


พุธ  


SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
SE H22,5514
C061
SH22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
SE S37,B117
C061
SS31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H37 วท082009: การนวดเพื่อการกีฬา
SE H22 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE S37 วท081008 : การบริหารกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อ. เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301