C062-ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
SE H27,5511
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
SE H27,5515
C062
SH22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5511
C062
SH31
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
SE H28,5513
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
SE H28,5514
C062
SH22
 


 


SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
SE H42,5514
C062
SH41
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H27 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE S00 Home Room
SE H28 วท072126 : การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H42 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
====== อาจารย์ ======
C062 ผศ. ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401