C064-อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
ED E42,8816
C064
PH41
 


 


พุธ ED P00,8814
C064
EP11
ED P25,9915
C064
EP23
ED P25,9915
C064
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P25,8816
C064
EP24
ED P25,8816
C064
EP24
ED E24,8816
C064
PH21
ED E24,8816
C064
PH21
 


ED P25,6611
C064
EP21
ED P25,6611
C064
EP21
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P25,6611
C064
EP22
ED P25,6611
C064
EP22
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P00 Home Room
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E24 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202