C066-อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
 


 


พุธ ED P00,8812
C066
EP24
 


 


 


 


ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
 


 


ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P00 Home Room
ED P08 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203