C075-อ. โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
 


อังคาร ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
 


ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
 


พุธ ED P00,2203
C075
EP12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E40 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402