C077-อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
ED P42,2202
C077
EP41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,2204
C077
EP13
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
ED P42,2202
C077
EP43
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
ED P42,2201
C077
EP42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
ED P42,2202
C077
EP44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P42 กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ED P00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C077 อ.ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404