C083-อ. โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
 


 


AR R15,7712
C083
AR11
AR R15,7712
C083
AR11
AR R15,7712
C083
AR11
 


 


อังคาร AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
 


 


AR R27,7715
C083,C108
AR21
AR R27,7715
C083,C108
AR21
AR R27,7715
C083,C108
AR21
 


 


พุธ AR M00,8811
C083,C108
AR41
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
 


 


AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
AR R41,7712
C083
AR41
 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR R15 นก011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง
AR R22 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R27 นก012009 : นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
AR M00 Home Room
AR R24 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
AR R25 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R41 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ. วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401