C084-อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
 


ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
 


พฤหัสบดี ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301