C102-อ. พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
 


 


พุธ ED P00,2205
C102
EP31
 


 


 


 


ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
2205 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203