C103-อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
AR M23,9917
C103
AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,C202
C103
AM32
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
AR M23,8817
C103
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
AR M31,8817
C103
AM31
 


AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
AR M31,8817
C103
AM32
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M00 Home Room
AR M31 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C103 อ. ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
C202 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301