C105-อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
ED E21,2201
C105
PH21
 


ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED E21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
====== อาจารย์ ======
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202