C109-อ. สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R19,7715
C109
AR11
AR R19,7715
C109
AR11
AR R19,7715
C109
AR11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7716
C109,C162
AR11
 


 


 


 


AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR R18,7713
C109
AR11
AR R18,7713
C109
AR11
AR R18,7713
C109
AR11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R19 ทท013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR M00 Home Room
AR R46 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R18 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
C162 อ.กชพร เวชอุไร
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401