C110-อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7711
C043,C110
AM41
ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
ED P37,B122
C110
EP31
 


ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
ED P37,B122
C110
EP34
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
ED P37,B122
C110
EP32
 


 


ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
ED P37,B122
C110
EP33
 


 ====== รายวิชา =====
AR M00 Home Room
ED P37 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C043 อ. อลงกร นำบุญจิตต์
C110 อ. วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303