C111-อ. ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
ED E43,A201
C025,C111
PH41
 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
ED P43,2203
C025,C111
EP42
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
ED P43,2203
C025,C111
EP43
 


 


พุธ  


ED P09,2203
C111
EP12
ED P09,2203
C111
EP12
ED P09,2203
C111
EP12
 


ED P09,2203
C111
EP13
ED P09,2203
C111
EP13
ED P09,2203
C111
EP13
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
ED P43,2203
C025,C111
EP44
 


 


ศุกร์ ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
ED P43,2203
C025,C111
EP41
 


 


ED P09,2203
C111
EP11
ED P09,2203
C111
EP11
ED P09,2203
C111
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P09 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ. ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101