C112-อ. สรายุธ สมบูรณ์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P32,2204
C112
EP31,EP33
ED P32,2204
C112
EP31,EP33
 


 


 


ED P16,B101
C112
EP12
ED P16,B101
C112
EP12
ED P16,B101
C112
EP12
 


 


อังคาร ED P32,2202
C112
EP32,EP34
ED P32,2202
C112
EP32,EP34
 


 


 


ED P16,B101
C112
EP13
ED P16,B101
C112
EP13
ED P16,B101
C112
EP13
 


 


พุธ ED P00,2201
C112
PH21
 


 


 


 


ED P16,B101
C112
EP11
ED P16,B101
C112
EP11
ED P16,B101
C112
EP11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E15,B101
C112
PH11
ED E15,B101
C112
PH11
ED E15,B101
C112
PH11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E15,B101
C112
PH12
ED E15,B101
C112
PH12
ED E15,B101
C112
PH12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P32 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P16 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED P00 Home Room
ED E15 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อ. สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
2202 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102