C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,8815
C114
EP22
ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
ED P39,0120
C114
EP32
 


ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
ED P39,0120
C114
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
ED P39,0120
C114
EP33
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
ED P39,0120
C114
EP34
 


 


ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
ED E26,9911
C114
PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P00 Home Room
ED P39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED E26 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201