C116-อ. อนุชา   กิติชัยชาญ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
ED P48,2201
C116
EP42,EP43
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
ED P48,2201
C116
EP41,EP44
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
ED E46,2201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P48 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C116 อ. อนุชา   กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401