C120-อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
ED P30,3301
C039,C120
EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
SE S22,6613
C120
SS21
 


 


SE S22,6612
C120
SS22
SE S22,6612
C120
SS22
SE S22,6612
C120
SS22
 


 


พุธ AR M00,7714
C157,C120
AR21
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
SE S31,6613
C120
SS31
 


ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
ED P30,5515
C153,C084
C120
EP32
 


พฤหัสบดี ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
ED P30,8815
C153,C084
C120
EP31
 


SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
SE S31,6614
C120
SS32
 


 


ศุกร์ ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
ED P30,3301
C039,C120
EP33
 


ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
SE S22 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
AR M00 Home Room
SE S31 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C153 อ. อสนี เรืองงาม
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
6613 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301