C122-อ. ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M35,B121
C122
AM31,AM32
AR M35,B121
C122
AM31,AM32
AR M35,B121
C122
AM31,AM32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
AR M34,7711
C122
AM31,AM32
 


พุธ AR M00,C201
C122
AM31
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
AR M43,7711
C122
AM41
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
AR M43,8812
C122
AM42
 


AR M16,7716
C122
AM12
AR M16,7716
C122
AM12
AR M16,7716
C122
AM12
 


 


ศุกร์ AR M16,7712
C122
AM11
AR M16,7712
C122
AM11
AR M16,7712
C122
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR M34 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M00 Home Room
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M16 บธ131001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
C201 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1
8812 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101