C129-อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M15,7712
C129
AM12
AR M15,7712
C129
AM12
AR M15,7712
C129
AM12
 


 


พุธ  


AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
AR R13,7716
C042,C129
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7716
C129
AM11
AR M15,7716
C129
AM11
AR M15,7716
C129
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M15 บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR R13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C129 อ. เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C042 ผศ. อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101