C130-อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
AR R26,7712
C130
AR21
 


AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
AR R36,0B25
C130
AR31
 


 


อังคาร AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
AR R35,8814
C130
AR31
 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,6611
C032,C130
AR31
AR R43,8811
C130
AR41
AR R43,8811
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R26 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R36 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR R35 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR M00 Home Room
AR R43 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R17 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
====== อาจารย์ ======
C130 อ. ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C032 ผศ.ดร. ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
0B25 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
8814 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101