C136-อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
 


 


SE S15,6613
C136
SS12
SE S15,6613
C136
SS12
SE S15,6613
C136
SS12
 


 


อังคาร ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
ED P14,8811
C136
EP11,EP12
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6617
C136
SS11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
ED P14,6611
C136
EP13
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
ED E18,8811
C136
PH11,PH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ED P14 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S00 Home Room
ED E18 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C136 อ. ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102