C137-อ. พิมพิไล เพาะเจาะ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
SE S25,5513
C137
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
SE S14,5513
C137
SS12
 


SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
SE H15,6615
C137
SH11
 


พุธ SE S00,5514
C137
SH22
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
SE H15,5515
C137
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
SE S14,5513
C137
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE H15 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C137 อ. พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101