C140-อ. ประภาศิริ กลางพอน จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M13,7713
C140
AM11
AR M13,7713
C140
AM11
AR M13,7713
C140
AM11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
AR M13,7713
C140
AM12
 


AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
AR R31,7712
C140
AR31
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
AR M00 Home Room
AR R31 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
====== อาจารย์ ======
C140 อ. ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301