C141-อ. ธันวา พิศดาร จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
SE H41,5511
C141
SH41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,5512
C141
SH12
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
AR M36,8816
C141
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
SE H36,6615
C141
SH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H41 วท072132 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ
SE S00 Home Room
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
SE H36 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C141 อ. ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301