C142-อ. วรุจน์ ธัญเจริญ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
SE S34,6615
C005,C142
SS32
 


SE S13,6612
C142
SS11
SE S13,6612
C142
SS11
SE S13,6612
C142
SS11
 


 


อังคาร SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
SE S34,6615
C005,C142
SS31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE S00,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
SE S13,6614
C142
SS12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
SE S23,6612
C142
SS21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S23,6612
C142
SS22
SE S23,6612
C142
SS22
SE S23,6612
C142
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S13 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S00 Home Room
SE S23 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C142 อ. วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202