C143-อ. กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
SE S32,6616
C025,C143
SS32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S42,6616
C025,C143
SS41
SE S42,6616
C025,C143
SS41
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
SE S32,6613
C025,C143
SS31
 


 


ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
 


 


ศุกร์ ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
 


 


ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE S32 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S42 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
6616 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201