C152-อ. วรพงษ์ แสวานี จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R21,8817
C152
AR21
AR R21,8817
C152
AR21
AR R21,8817
C152
AR21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R21 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C152 อ. วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201