C154-อ. ธัชนนท์ จินดาปุก จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
ED P38,0B24
C150,C154
EP31,EP32
EP33,EP34
PH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
ED P47,B102
C001,C041
C154
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
ED P47,B102
C041,C154
EP43
 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
ED P47,B102
C041,C154
EP42
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
ED P47,B102
C041,C154
EP44
 


 ====== รายวิชา =====
ED P38 พล072020 : ค่ายพักแรม
ED P47 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C150 อ. อาทิตย์ บุญเซ่ง
C154 อ. ธัชนนท์ จินดาปุก
C001 อ.ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
0B24 โดมบาส1 สำหรับเรียนค่ายพักแรม
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404