C157-อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
ED P11,8813
C157
EP13
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
SE H12,5512
C157
SH12
 


AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
AR R32,7717
C157
AR31
 


พุธ AR M00,7714
C157,C120
AR21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
ED E11,8814
C157
EP11
 


AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
AR R23,7717
C157
AR21
 


ศุกร์ ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
ED P11,8814
C157
EP12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE H12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR R32 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M00 Home Room
ED E11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR R23 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C157 อ. ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C120 อ. กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
7714 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102