C158-อ. จิรัชญา มูลหงษ์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R16,7714
C158
AR11
AR R16,7714
C158
AR11
AR R16,7714
C158
AR11
 


 


พุธ ED P00,2202
C158
PH12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E27,6616
C158
PH21
ED E27,6616
C158
PH21
SE H33,2202
C158,C087
SH31
SE H33,2202
C158,C087
SH31
 


ED E28,7715
C158
PH21
ED E28,7715
C158
PH21
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R16 วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
ED P00 Home Room
ED E27 สข011001 : การสาธารณสุข
SE H33 วท072013 : การปฐมพยาบาล
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
====== อาจารย์ ======
C158 อ. จิรัชญา มูลหงษ์
C087 อ. นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301