C160-อ. กฐิน พุทธพิมเสน จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P00,9917
C160
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
ED E39,B114
C160
PH31
 


 


AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
AR M27,7714
C160
AM22
 


 


ศุกร์ AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
AR M27,7714
C160
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P00 Home Room
ED E39 พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
AR M27 นก022038 : ผู้นำเกม
====== อาจารย์ ======
C160 อ. กฐิน พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201