C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE H18,5512
C161
SH11
SE H18,5512
C161
SH11
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
SE H34,5514
C161
SH31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


SE H18,5515
C161
SH12
SE H18,5515
C161
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H18 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H34 วท072125 : ทักษะชีวิต
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102