C162-อ.กชพร เวชอุไร จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
AR R33,7714
C162,C083
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
AR R22,7716
C083,C162
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,7716
C109,C162
AR11
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
AR R24,7714
C083,C162
AR21
 


AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
AR R46,7713
C109,C162
AR41
 


พฤหัสบดี AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
AR R25,7711
C083,C162
AR21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
AR R42,7716
C083,C162
AR41
 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR R22 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M00 Home Room
AR R24 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
AR R46 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R25 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
====== อาจารย์ ======
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C083 อ. โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อ. สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401