C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M00,C201
C122
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M00 Home Room
====== อาจารย์ ======
C122 อ. ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
C201 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301