C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
ED P41,C402
C075
EP43
 


อังคาร ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
ED E40,C402
C075
PH41
 


ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
ED P41,C402
C075
EP44
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
ED P41,C402
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
ED P41,C402
C075
EP42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED E40 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อ. โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402