D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
ED E33,D303
C005
PH31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
 


 


ศุกร์ ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
 


 


ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E33 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201