EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
ED P21,2205
C105
EP21
 


 


ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
 


 


อังคาร ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
ED P20,8815
C051
EP21
 


 


ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
ED P23,8817
C102
EP21
 


 


พุธ ED P00,3301
C065
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
ED P26,3301
C039
EP21
 


ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
ED P22,7711
C066
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P24,2205
C127
EP21
ED P24,2205
C127
EP21
ED P24,2205
C127
EP21
 


 


ED P25,6611
C064
EP21
ED P25,6611
C064
EP21
 


 


 


ศุกร์ ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
ED P28,B121
C104
EP21
 


 


ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
ED P27,D303
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P29 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P00 Home Room
ED P26 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C065 อ. ธนกร ปัญญาวงศ์
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
8815 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202