EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
ED P23,8817
C102
EP22
 


 


ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
ED P29,D301
C053
EP21,EP22
 


 


อังคาร ED P26,3301
C039
EP22
ED P26,3301
C039
EP22
ED P26,3301
C039
EP22
 


 


ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
ED P22,2205
C066
EP22
 


 


พุธ ED P00,8815
C114
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
ED P20,8815
C051
EP22
 


ED P24,2204
C127
EP22
ED P24,2204
C127
EP22
ED P24,2204
C127
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
ED P28,B121
C104
EP22
 


 


ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
ED P27,D303
C143
EP22
 


 


ศุกร์ ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
ED P21,A102
C105
EP22
 


 


ED P25,6611
C064
EP22
ED P25,6611
C064
EP22
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P29 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P26 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P00 Home Room
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C051 อ. ตติยา   ศิริวรรณ์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
2205 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201