EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
ED P28,B121
C104
EP23
 


 


ED P24,2204
C127
EP23
ED P24,2204
C127
EP23
ED P24,2204
C127
EP23
 


 


อังคาร ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
ED P20,8812
C084
EP23
 


 


ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
 


 


พุธ ED P00,9915
C030
EP23
ED P25,9915
C064
EP23
ED P25,9915
C064
EP23
 


 


ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
ED P21,2201
C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P26,3301
C039
EP23
ED P26,3301
C039
EP23
ED P26,3301
C039
EP23
 


 


ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
ED P23,9917
C102
EP23
 


 


ศุกร์ ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
ED P27,D303
C143
EP23
 


 


ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
ED P08,2202
C066
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P29 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P00 Home Room
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P26 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P08 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C030 อ. เรวัตร นาวาจักร์
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2204 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204