EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
ED P27,D303
C143
EP24
 


 


ED P26,3301
C039
EP24
ED P26,3301
C039
EP24
ED P26,3301
C039
EP24
 


 


อังคาร ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
ED P21,2203
C105
EP24
 


 


ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
ED P29,D301
C053
EP23,EP24
 


 


พุธ ED P00,8812
C066
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
ED P20,8812
C084
EP24
 


ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
ED P23,8817
C102
EP24
 


 


พฤหัสบดี ED P25,8816
C064
EP24
ED P25,8816
C064
EP24
 


 


 


ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
ED P28,B121
C104
EP24
 


 


ศุกร์ ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
ED P22,8815
C066
EP24
 


 


ED P24,2204
C127
EP24
ED P24,2204
C127
EP24
ED P24,2204
C127
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P27 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P26 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P21 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED P29 พล031134 : ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
ED P00 Home Room
ED P20 ศท012010 : วาทการ
ED P23 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P25 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P28 พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P22 สข013027:การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P24 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
====== อาจารย์ ======
C143 อ. กุสุมา บัวใหญ่
C039 อ. วรพรรณ พรนิมิตร
C105 อ. ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C053 อ. กุลชาดา ศรีใส
C066 อ. เปรม วาทบัณฑิตกุล
C084 อ. ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C102 อ. พีรพล นวพันธ์จิรา
C064 อ. ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C104 อ. กัลลิกา นาคะพงษ์
C127 อ. สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
2203 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
8812 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8816 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
8815 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203